Walne Zgromadzenie Koła - zmiana terminu

Walne Zgromadzenie Koła - zmiana terminu

UWAGA – NOWY TERMIN !

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 25 maja 2018r o godz. 17.00 w Osadzie Myśliwskiej Krzywa - Poręby doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia
 5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w roku gospodarczym 2017/2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2017/2018.
 10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła.
 11. Zmiany w składzie Zarządu Koła.
 12. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2018/2019.
 13. Wybór Delegatów na Okręgowy zjazd PZŁ – zwołany w zależności od aktualnego stanu prawnego.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.

Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła.

Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest spowodowana koniecznością przesunięcia terminu polowania „dewizowego”.

                                                                       Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                                          DARZ BÓR !

                                                                                                         ZARZĄD KOŁA