Walne Zgromadzenie Koła 19 maja 2018

Walne Zgromadzenie Koła 19 maja 2018

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 19 maja 2018r o godz. 9.00 w Osadzie Myśliwskiej Krzywa - Poręby doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
 5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w roku gospodarczym 2017/2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2017/2018.
 10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła.
 11. Zmiany w składzie Zarządu Koła.
 12. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2018/2019.
 13. Wybór Delegatów na Okręgowy zjazd PZŁ – zwołany w zależności od aktualnego stanu prawnego.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.

Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła.

Jednocześnie informuję, że w dniu 21.04.2018r o godz. 8.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.

Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.

Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2018/2019.

Z myśliwskim pozdrowieniem

DARZ BÓR !
ZARZĄD KOŁA