Walne Zgromadzenie Koła

Walne Zgromadzenie Koła

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 11 lipca 2021r o godz. 9.00 na osadzie myśliwskiej Koła Łowieckiego „Podgorzałka” zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Koła.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2020/2021.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej i głosowanie w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Koła.
 11. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2021/2022.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła. Istnieje możliwość zapoznania się z w/w protokołem bezpośrednio w systemie EKEP.
Jednocześnie informujemy Koleżanki i Kolegów, że w miejscu obrad obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa wynikające ze stosownych przepisów prawa oraz zaleceń władz państwowych ze względu na COVID – 19.
Prosimy o zaopatrzenie się w personalne środki ochronne (maseczki)
Ze względu na konieczność zapewnienia frekwencji statutowej, prosimy Koleżanki i Kolegów o niezawodną obecność na Walnym Zgromadzeniu.
Z myśliwskim pozdrowieniem
DARZ BÓR !
ZARZĄD KOŁA