22.04.2017r doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła

22.04.2017r doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła

Członkowie Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 22 kwietnia 2017r o godz. 9.00 w Osadzie Myśliwskiej Krzywa - Poręby doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w roku gospodarczym 2016/2017.
7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2016/2017.
10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła.
11. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2017/2018.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.

Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła.

Jednocześnie informuję, że w dniu 13.05.2017r o godz. 8.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.
Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2017/2018.

Z myśliwskim pozdrowieniem

DARZ BÓR !
ZARZĄD KOŁA