Ważny komunikat!

Ważny komunikat!

Członkowie Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie.

Zarząd Koła Łowieckiego "PODGORZAŁKA" w Rzeszowie niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 7 maja 2016r o godz. 9.00 w Osadzie Myśliwskiej Krzywa - Poręby doroczne zwyczajne Walne Zgromadzenie Koła z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia.
5. Wybór komisji wniosków i uchwał.
6. Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności w roku gospodarczym 2015/2016.
7. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie wykonania budżetu za rok 2015/2016.
10. Głosowanie w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła.
11. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zatwierdzenie planu działalności oraz budżetu koła na rok 2016/2017.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.

Uwaga ! Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będzie wyłożony w miejscu obrad na godzinę przed ich rozpoczęciem lub wcześniej dostępny u Sekretarza Koła.

Jednocześnie informuję, że w dniu 16.04.2016r o godz. 8.00 na terenie Strzelnicy Myśliwskiej w Borze odbędzie przystrzeliwanie broni i trening strzelecki.
Przystrzeliwanie zostanie poprzedzone szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i zasad wykonywania polowania.
Szkolenie należy traktować jako obowiązkowe, uczestnictwo w nim jest warunkiem dopuszczenia do polowania w sezonie 2016/2017.

W dniu 23.03.2016r Zarząd Koła zdecydował o zawieszeniu wykonywania polowania na terenach oby dwu obwodów w terminie 09.05 – 15.05 z powodu planowanego polowania dewizowego.